• Veibygging og bruk

  Da er skogsveien godkjent bygd av kommunen, Fylkesmannen har eventuelt gitt tilsagn om tilskudd, byggeplan er utarbeidet og godkjent av kommunen og en entreprenør er gitt byggeoppdraget.

  Byggeprosessen

  Nyanlegg, Gjøvik kommune. Foto: Jan Olsen

  Arbeidet skal gjennomføres i henhold til kontrakten og veien skal bygges i tråd med byggeplanen. Som det fragår av Normalkontrakt for utførelse av skogsveianlegg, skal endringer i veilinje eller forandringer av byggebeskrivelse, arbeidsdetaljer eller utførelsesmåte avtales skriftlig mellom partene og må ha forhåndsgodkjennelse av skogoppsyn/planlegger. Hvis slike forandringer får konsekvenser for anleggskostnadene, skal dette avtales skriftlig mellom partene.». Det er derfor viktig at byggherre følger med på anleggsarbeidet, jf. kontraktens pk. 3 Tilsyn og godkjenning. Her kan det være aktuelt å benytte en av skogbrukets veiplanleggere.

  Kommunen setter i sitt vedtak om godkjenning en tidsfrist for gjennomføringen av nybyggingen eller ombyggingen. Hvis fristen oversittes faller godkjenningen bort (landbruksveiforskriften §3-3. (Vedtakets innhold m.v.). Når et godkjent veianlegg er ferdig bygget eller ombygget, skal det gis melding om dette til kommunen.

  Av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket framgår at innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet. Det kan likevel foretas utbetalinger på bakgrunn av godkjent dokumentasjon etter hvert som deler av prosjektet eller tiltaket utføres. Minst 10 pst. av tilskuddet holdes tilbake inntil arbeidet er fullført og sluttregnskapet er godkjent (tilskuddsforskriftens §10 Utbetaling). Ved utbetaling, skal skjemaet «Regnskapsammendrag for skogsveier» benyttes

  Kontroll

  Dersom det skal påføres slitelag, skal de allerede utførte arbeider godkjennes før slitelaget legges på. På befaringen deltar entreprenør og byggherre. Kommunen skal foreta resultatkontroll av alle skogsveier som har mottatt statstilskudd og minimum 25% av alle veier godkjent etter «forskrift om planlegging og godkjenning av skogsveier» og bygd uten tilskudd. Det vil derfor være naturlig å gi melding om befaring til kommunen.

  Veivedlikehold

  Dersom veiens standard skal opprettholdes, må den vedlikeholdes. I tillegg kan det etter 15-20 års bruk av veien, være nødvendig med en oppgradering (periodisk vedlikehold), eller ombygging.

  Årlig vedlikehold av skogsveier. Film: Mjøsen Skog 2016
  Veivedlikehold - veileder fra Skogkurs

  Dersom veien er finansiert med statstilskudd, er det et krav at veien blir vedlikeholdt til den standard den opprinnelig ble bygd. For veier bygd uten tilskudd, kan dette kravet bli satt som vilkår i kommunens vedtak om godkjenning av veiplanen (Landbruksveiforskrifta).

  Uansett hvor gammel eller ny veien er, må den hvert eneste år sees etter og vedlikeholdes. Det er uten tvil billigere å drive jevnt vedlikehold, fremfor vedlikehold etter skippertaksmetoden.

  Tømmertransport

  Skogsektoren er en global bransje og norsk skogindustri opererer i et internasjonalt tømmer- og produktmarked. Hele næringen er direkte eller indirekte påvirket av konjunktursvingninger og utvikling i internasjonal økonomi og politikk, og de ulike delene av næringen påvirker hverandre. Tilstrekkelige leveranser til industrien er avhengig av at skogbruket har lønnsom avsetning på alle sortimenter

  (Kilde: Meld.St.9 Velkommen til bords).

  Tømmerbiler for 60 t med lengde 24 meter. Foto: Dag Bævre
  Foredrag Grong, desember 2014. Jan Olsen

  Det betyr internasjonale priser på varene og at kostnadsnivået i Norge virker sterkt inn på lønnsomheten til industrien. Derfor har skogindustrien vært tydelig på at de ønsker tilnærmet like rammebetingelser som våre naboland Sverige og Finland – 60 tonns totalvekt og en vogntoglengde på 24 meter.

  For å styrke konkurransevilkårene for skogindustrien åpnet regjeringen i 2013 for økt lengde for tømmervogntog til 24 meter og økt totalvekt til 60 tonn.

  Vegliste 2014 Hordaland
  Kilde: Statens vegvesen

  De fleste riksveger som er viktig for tømmertransporten, kan i dag kjøres med 60 tonn og 24 meter lange vogntog. Men 80-90 % av denne tømmertransporten er innom fylkes- eller kommunal veg. Veglistene fra Statens vegvesen for fylkes- og kommunale veger inneholder opplysninger om vegenes tillatte bruksklasse, veggruppe for spesialtransport, tillatt vogntoglengde og maks totalvekt. Det er egne lister/kolonner for tømmertransport.

  Veglistene oppdateres 2 ganger i året; hhv. 1. april og 1. oktober.

  Denne modulen ble sist oppdatert:16.01.20 13:01-->