• Før byggestart

  Når kommunen har godkjent omsøkt tiltak, kan tiltaket gjennomføres i tråd med kommunens vedtak. De fleste skogsveiene som bygges i Norge finansieres ved tilskudd fra staten, skogfond og egne midler. Før tiltaket iverksettes, må finansieringsplanen være på plass. Dersom det er gitt tilsagn om tilskudd, er det en forutsetning at det utarbeides en byggeplan som er godkjent av kommunen, før anleggsarbeidet starter.

  Skjema Utbetaling fra skogfond til diverse formål.
  Skjema Søknad om tilskudd til vegbygging

  Søknad om tilskudd og skogfond

  Fylkesmannen skal fastsette overordnet retningslinjer for prioritering av søknader, jf. Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket, §3.
  (Se Eksempel fra Buskerud fylke). Det kan fastsettes søknadsfrist når det er hensiktsmessig ut fra hensynet til prioritering av tilskudd. Ved søknad om tilskudd til vegbygging skal det benyttes eget skjema utarbeidet av Landbrukdirektoratet. Søknaden sendes vanligvis til kommunen. Vedtak om tildeling av tilskudd fastsettes av Fylkesmannen.

  Skogfond kan benyttes til bygging, ombygging og opprusting av skogsveier og til vedlikehold av skogsbilveier som inngår i det permanente vegnettet. For årlig vedlikehold kan kostnader på inntil kr 4 pr. løpemeter godkjennes.

  Krav om utbetaling fra skogfondet skal sendes kommunen senest ett år fra utgangen av det kalenderåret investeringa ble gjort.

  Byggeplan

  Før anleggsarbeidet med en skogsvei settes i gang skal det foreligge en Byggeplan som kommunen har godkjent. Dette gjelder skogsveiprosjekter hvor det søkes tilskudd. Jf. §5 i Forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket.

  Eksempel - Byggeplan - ombygging av vei
  Eksempel - Byggeplan - nytt veianlegg

  Byggeplaner kan variere, men vil vanligvis inneholde:

  • Kart
  • Arbeidsbeskrivelse
  • Lengdeprofil
  • Tverrprofil
  • Mengdeangivelser
  • Kostnadsoverslag
  • Aktuelle vedlegg

  I eksempelplanen for nytt veianlegg er ikke kostnadsoverslaget tatt med fordi man ønsker å bruke planen som et anbudsdokument.

  Aktuelle vedlegg til byggeplanen
  Byggeplanen skal utarbeides for å sikre at veien bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av Landbruks- og matdepartementet. Kravet til planlegging framgår av skjema «Søknad om tilskudd til vegbygging», s.2.

  Ved planlegging av veier i området med fare for skred og/i bratt terreng, vises til «Skogsveier og skredfare – en veileder» og «Skogsdrift og veier i bratt terreng – en veileder i planlegging»

  Anbudsdokumenter

  Når kommunen har godkjent at tiltaket kan gjennomføres og byggekostnadene er spesifisert gjennom byggeplanen, er det tid for å innhente et bindende tilbud om å utføre arbeidet – anbudsinnbydelse.

  Hensikten med anbud er å få arbeidet utført til billigste pris, eller på beste vilkår. Mange velger «bestanbudsprinsippet» hvor pris, tidspunkt for ferdigstilling og kvalitet sammensveises.

  Skjemaene:

  er modernisert og foreligger nå i digital form.

  Denne modulen ble sist oppdatert: 06.08.19 12:34