• Søknad om bygging av landbruksvei

  Landbruksveiforskriften.

  Skjermdump: VG (01.09.2014)

  Bygging av nye veier håndteres etter Plan og bygningsloven. Bygging av landbruksveier er imidlertid et unntak. Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål omfatter nybygging og ombygging av bilveier og trakktorveier som skal tjene jordbruks- og skogbruksdrift. Forskriften er hjemlet i hhv skogbrukslova og jordlova.

  Av forskriften framgår at bygging av nye landbruksveier og ombygging av eksisterende veier ikke kan iverksettes uten tillatelse fra kommunen. Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på eget skjema.

  Forskriften omtaler blant annet hva som menes med en landbruksvei og krav til standard, innhold i søknaden, vilkår som kommunen kan sette ved godkjenning og tilsyn.

  Er du usikker på om det planlagte tiltaket er søknadspliktig – ta kontakt med kommunen.

  Før kommunen treffer vedtak, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig (Forskriftens §2-2). Ved godkjenning av enkle og midlertidige driftsveier i skogbruket kan kommunen sette vilkår til planlegging, gjennomføring og etterarbeider, jf. § 3-3.

  Godkjente veiplanleggere

  Ved godkjenning av nybygging eller ombygging av landbruksveier kan kommunen sette vilkår om planleggerkompetanse, linjeføring, teknisk utforming, vedlikehold og miljømessig tilpasning av veien, samt vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien jf. Landbruksveiforskriftens § 3-3.

  Skogkurs har med bakgrunn i realkompetanse og gjennomført kurs, godkjent 28 profesjonelle veiplanleggere i landbruket. Planleggerne tar oppdrag også utenfor eget bostedsfylke.

  Atle Almeland

  Mobil: 908 90 325
  E-post: atle@fanagro.no
  Bor i: Hordaland
  Område: Vestlandet
  Arbeidsgiver: FanAgro AS

  Terje Asdal

  Mobil: 951 69 295
  E-post: terje.asdal@online.no
  Bor i: Aust-Agder
  Område: Sørlandet
  Arbeidsgiver: ASDAL TERJE

  Halgeir Bergland

  Mobil: 917 23 972
  E-post: hallesen@gmail.com
  Bor i: Telemark
  Område: Østlandet
  Arbeidsgiver: hb plan as

  Martin Bråthen

  Mobil: 976 11 916
  E-post: mb@skogkurs.no
  Bor i: Innlandet
  Område: Østlandet
  Arbeidsgiver: Skogkurs

  Egil Delvig

  Mobil: 907 98 617
  E-post: en-devig@online.no
  Bor i: Sogn og Fjordane
  Område: Vestlandet
  Arbeidsgiver: Sunfjord Skog

  Ove Frotvedt

  Mobil: 977 18 322
  E-post: ove@fanagro.no
  Bor i: Hordaland
  Område: Vestlandet
  Arbeidsgiver: FanAgro AS

  Ole Jørgen Gjems

  Mobil: 902 06 263
  E-post: ole@vis.kommune.no
  Bor i: Innlandet
  Område: Østlandet
  Arbeidsgiver: Landbrukskontoret for Våler og Åsnes

  Erik Gjerstadberget

  Mobil: 416 94 122
  E-post: egj@glommen-mjosen.no
  Bor i: Hedmark
  Område: Østlandet
  Arbeidsgiver: Mjøsen Skog SA

  Ivar Egil Gjøra

  Mobil: 473 44 619
  E-post: ivar.gjora@gmail.com
  Bor i: Møre og Romsdal
  Område: Midt-Norge
  Arbeidsgiver: Norlogg AS

  Ole Arne Hagen

  Mobil: 957 66 416
  E-post: olearne@linnea.as
  Bor i: Hedmark
  Område: Østlandet
  Arbeidsgiver: LINNEA AS

  Sigbjørn Hammer

  Mobil: 922 64 616
  E-post: sigbjoernhammer@gmail.com
  Bor i: Trøndelag
  Område: Midt-Norge
  Arbeidsgiver: Hammer skogtjenester A/S

  Oddbjørn Helland

  Mobil: 908 52 104
  E-post: Oddbjorn.Helland@domstol.no
  Bor i: Hordaland
  Område: Vestlandet
  Arbeidsgiver: Enkeltpersonsforetak - Helland Oddbjørn

  Even Hoffart

  Mobil: 918 52 272
  E-post: even@skogkurs.no
  Bor i: Innlandet
  Område: Østlandet
  Arbeidsgiver: Skogkurs

  Tormod Skeie Jacobsen

  Mobil: 904 00 616
  E-post: tsjbhs@gmail.com
  Bor i: Vestland
  Område: Vestlandet
  Arbeidsgiver: Sogn og Fjordane Skogselskap

  Nils Olaf Kyllo

  Mobil: 913 34 404
  E-post: nils.olaf.kyllo@skogselskapet.no
  Bor i: Trøndelag
  Arbeidsgiver: Skogselskapet i Trøndelag

  Asle Lyslo

  Mobil: 991 52 801
  E-post: al@skogselskapet.no
  Bor i: Sogn og Fjordane
  Arbeidsgiver: Skogselskapet i Bergen og Hordaland

  Fredrik Løvenskiold

  Mobil: 940 08 803
  E-post: fredrik@lovenskioldvp.no
  Bor i: Viken
  Område: Østlandet
  Arbeidsgiver: Løvenskiold Vei og Plan AS

  Jan-Erik Marstad

  Mobil: 913 71 797
  E-post: JanErik.Marstad@
  selbu.kommune.no

  Bor i: Trøndelag
  Arbeidsgiver: Selbu kommune

  Steinar O. Pedersen

  Mobil: 954 90 755
  E-post: Skogtema@online.no
  Bor i: Nordland
  Arbeidsgiver: Skogtema

  Gunnar Pettersen

  Mobil: 416 01 351
  E-post: gunnar.pettersen@ ntfk.no
  Bor i: Trøndelag
  Arbeidsgiver: Nord-Trøndelag fylkeskommune

   Rasmus Stokkeland

  Mobil: 406 49 917
  E-post: Stokkeland@rs-skog.no
  Bor i: Rogaland
  Område: Vestlandet
  Arbeidsgiver: RS Skog AS

  Are Søreng

  Mobil: 459 75 642
  E-post: Are.soreng@ innherred-samkommune.no
  Bor i: Trøndelag
  Arbeidsgiver: Innherred samkommune

  Stian Udnes

  Mobil: 412 19 141
  E-post: stian@udnes.no
  Bor i : Viken
  Område: Østlandet
  Arbeidsgiver: Firma Udnes AS

  Terje Uthushagen

  Mobil: 908 67 494
  E-post: terje@uplan.no
  Bor i: Hedmark
  Arbeidsgiver: Uthushagen Plan AS

  Simon Rudolf Wolff

  Mobil: 472 85 087
  E-post: siwo@bjornafjorden.kommune.no
  Bor i: Vestland
  Område: Vestlandet
  Arbeidsgiver: Bjørnafjorden landbrukskontor

  Bjørn Arve Øvereng

  Mobil: 950 97 408
  E-post: bjoover@trondelagfylke.no
  Bor i: Trøndelag
  Område: Midt-Norge
  Arbeidsgiver: Fylkesmannen i Trøndelag/Skogkurs

  Andre lover og forskrifter

  Ved bygging av landbruksveier kan i tillegg til Skogbruksloven med tilhørende forskrifter, også annet lovverk kommer til anvendelse, som;

  Naturmangfoldloven

  Naturmangfoldlovens kapittel 2 stiller krav til at alle offentlige myndigheter skal legge de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 til grunn ved saksbehandling som berører naturen. På Miljødirektoratet nettside finnes et gratis e-læringskurs som alle kan ta, med spesielt fokus på de som er saksbehandlere i kommunene.

  Kulturminneloven

  Kulturminnemyndigheten (kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen og Samisk Kulturminneråd) skal gis anledning til å uttale seg når veien kan berøre interesser innenfor deres fagområder. I områder med reindriftsinteresser skal reindriftsagronomen gis anledning til å uttale seg.

  Denne modulen ble sist oppdatert: 26.10.2020