• Økonomi

  Ved bygging av nye skogsveier og ombygging av eksisterende veier, må nytten av tiltaket vurderes opp mot kostnadene.

  Anleggskostnadene ved bygging av skogsveier varierer mye mellom regioner og mellom anlegg.

  Variasjonen skyldes i stor grad faktorer som terrenghelling og byggegrunn (fjell, morene, myr). Samtidig påvirkes kostnadene av om det finnes egnede bærelagsmasser og toppgrus i nærheten (spesielt ved bygging av bilveier). Dette avgjør også i stor grad hvilken veiklasse det er lønnsomt å bygge. Det vil være anleggskostnaden og mengden skog som sokner til veien som avgjør om det er lønnsomt å bygge skogsvei, og om det skal bygges bil-, eller traktorvei. Utgangspunktet er skogsbilvei klasse 3. (landbruksbilvei).

  Finansiering

  Tilskudd

  Den første offentlige bevilgningen til bygging av skogsveier ble gitt i 1933, mens dagens skogfondsordning har røtter tilbake til innføringen av skogvernloven i 1932.

  Skogeier kan søke kommunen om tilskudd til bygging av nye, eller ombygging av eksisterende skogsveier. Før det kan søkes om tilskudd, må tiltaket være godkjent av kommunen. Søknad om tilskudd avgjøres av Fylkesmannen.

  Skogfond

  Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven.

  Skogkurs har utviklet et kurs om «Smart bruk av skogfond».

  Kurset varer 4 timer. Kurset legger vekt på spørsmål og diskusjon rundt emnene, og det er fordelaktig at deltakerantallet ikke overstiger 8-10 pr. kurs.

  Kurset gjennomføres i regi av Aktivt Skogbruk. Ta kontakt med nærmeste Aktivt Skogbruks-instruktør.

  Det er tømmerstokken som betaler skogeiers andel i veien!

  Skogen til Per Flatåsen er moden for hogst. Nærmeste godkjente leveringssted er ved kommuneveien (F/K/S) i en avstand på 2 km fra skogen. Denne transporten må Per betale selv (80 kr/m3).

  Per velger i stedet å bygge bilvei sammen med Nils Brattåsen. Veien legges slik i terrenget at den sokner til begge eiendommene. Skogarealet som sokner til veien utgjør 2 700 daa. og byggekostnadene er anslått til kr 700 pr. meter. Godkjent leveringssted er nå der skogsbilveien starter. Transportkostnaden er redusert til 30 kr/m3. Terrengkjøringen reduseres i dette eksemplet med 1000 meter. De sparte transportkostnadene skal i hovedsak finansiere skogsbilveien. Mengden skog som sokner til veien, avgjør om det er lønnsomt å bygge veien (i dette tilfelle – 7 000 m3).

  Etter søknad får Per og Nils tilsagn om 40% tilskudd. I tillegg benytter de Skogfondsordningen fullt ut.

  Ved å benytte Forenklet lønnsomhetsberegning av skogsveger og de opplysningene og forutsetninger som er gitt i eksemplet, blir veien såvidt lønnsom.

  Uavhengig av om det gis tilskudd til byggingen, kan skogeier søke kommunen om å benytte skogfond til hel, eller delvis dekning av anleggskostnadene. Bruk av skogfond forutsetter at det er avsatt tilstrekkelig med midler/blir avsatt midler på skogeiers skogfondskonto.

  Det finnes ulike program/kalkulatorer for å beregne nytte/kostnad og lønnsomhet ved bygging av skogsveier

  Nytte kostnad

  Forenklet lønnsomhetsberegning av skogsveger

  Kalkulatoren gir forholdet mellom nytte og kostnad (+/- 1).

  Lønnsomhet for skogsveier

  Et program for lønnsomhetsberegning og kostnadsfordeling av skogsveier.

  «Programmet tar utgangspunkt i skog- og terrengdata, kostnader for hogst og utkjøring samt skogkulturkostnader, og beregner lønnsomheten av skogsveier og fordeling av kostnader mellom de ulike interessentene i veien. Aktuelle brukere av dette programmet er alle som jobber med planlegging og bygging av skogsveier innenfor både forvaltningen og næringen i skogbruket».

  Kilde: Nibio

  Denne modulen ble sist oppdatert:<23.09.19 10:31-->-->-->-->