• Foto: Nils Olaf Kyllo

  Hva er en skogsvei?

  Eldre skogsbilveg
  Foto: Jan Olsen

  Med skogsvei menes bil- og traktorveier som skal tjene skogbruksdrift og som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier.

  En skogsvei har i hovedsak 2 funksjoner;

  • Transportfunksjon; muliggjør transport av tømmer (og andre skogprodukter) ut av skogen.
  • Adkomstfunksjon; gir adkomst til skogen i forbindelse med forvaltning av eiendommen og ulike arbeidsoppdrag som skal utføres.

  Landbruksveiforskriften

  Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål (landbruksveiforskriften), definerer i §1-2,

  • a) Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier som er nødvendige for landbruksvirksomhet.
  • b) Landbruksvirksomhet: jord- og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
  • c) Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprusting av eksisterende vei til en bedre veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.

  Av forskriftens § 2-1 (Søknadsplikt) framgår at nybygging og ombygging av landbruksveier, etablering av massetak, samt tiltak som omfattes av § 1-3 andre ledd, ikke kan iverksettes uten skriftlig tillatelse fra kommunen.
  Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

  Veinormalene

  Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse er en håndbok som inneholder tekniske og geometriske krav for landbruksveier. Byggebeskrivelsen med henvisninger til fagstoff viser hvordan anleggsarbeidet skal utføres. I håndboka defineres alle permanente veityper godkjent for jord- og skogbruksformål.

  Dette omfatter helårs bilveier, sommerbilveier, vinterbilveier og traktorveier. Landbruksvei (v.kl. 3) er den mest vanlige skogsbilveien og er utgangspunktet når det skal bygges skogsvei inn i et område. Traktorvei (v.kl. 7) er den mest vanlige traktorveien og er beregnet for transport med lastetraktor og landbrukstraktor med henger.

  Bru, kulvert og stikkrenner

  Stikkrenner på landbruksveier er vannløp på tvers av veien med lysåpning mindre enn 1 meter. Kulvert er vannløp med lysåpning fra 1 m til 2,5 m. Kulvert med lysåpning større enn 2,5 m regnes som bru. Kilde Normaler for landbruksveier, vedlegg 1. Bru, kulvert og stikkrenner omtales nærmere i håndboken «Inspeksjon av bruer på landbruksveier».
  På ei samling for skogbrukets veiplanleggere på Honne i mars 2014, var bruer på landbruksveier et av hovedtemaene.

  TrenchCoat PipeArch, løten kommune.
  Foto: ViaCon
  Korrugert stålrør.
  Foto: Nils Olaf Kyllo
  Bru Storvassdalsveien, Grane kommune.
  Foto: Trond Nordås
  Sålebru. Stjørdal kommune.
  Foto:
  Jan Olsen
  Norges lengste skogsbilveibru? Brøtten, Klæbu kommune, bygd i 1985.
  Foto: Nils Olaf Kyllo
  Denne modulen ble sist oppdatert: 06.08.19 12:24