• Foto: Wikipedia

  Politiske mål

  Landbruks- og matdepartementet har ansvaret for bl.a. skogpolitikken i Norge.

  Regjeringens politikk fragår blant annet av statsbudsjettet, proposisjoner og meldinger, lover og regler og rundskriv.

  Skogbruk nevnes blant annet i:

  En egen melding om skogbruket kom siste gang i 1999; St.meld. nr. 17 (1998-99) Verdiskaping og miljø – muligheter i skogsektoren (Skogmeldingen).

  Den totale bevilgningen til skogsbilveier for 2015 vil med regjeringens forslag i statsbudsjettet bli på 121 millioner kroner. Dette er et historisk høyt nivå… Les mer om dette her »

  I tillegg har regjeringen foreslått en videreføring av bevilgning til utbygging av tømmerkaier med 22 millioner kroner. Les mer om dette her »

  Landbruksdirektoratet er det statlige forvaltningsorganet for landbruks- og matdepartementet. Det har en faglig rolle over hele landet som utvikler, forvalter og formidler av kunnskap på landbruksområdet.

  Hva mer er Landbruksdirektoratet?

  Denne modulen ble sist oppdatert:06.03.20 12:18-->-->